श्री बालाजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या ऑनलाईन संकेत स्थळावर आपले सहर्ष स्वागत आहे. >> नवीन सत्र ऑगस्ट २०२३ करिता प्रवेश देणे सुरु आहे.<<
Scroll to Top